Yazılarım

TOPLUMSAL BÖLÜNMÜŞLÜK VE BÜTÜNLEŞME

Bölünmüş veya kesimlere ayrılmış toplumlar, “her biri kendi alt-kültürünü yaratma eğilimi gösteren, dinsel, ideolojik, dilsel, bölgesel, kültürel, ırksal ya da etnik ...

01 Eylül 2020 6003
SİYASAL ŞİDDET

İnsanoğlunun ortaya çıkışı ve ilk insan topluluklarından bu yana şiddet olgusu da insan ve çevresiyle beraber var olmaya devam etmiştir. Tarihsel ...

20 Ağustos 2020 6398
YANILSAMALAR

İmaj, bir bireyin, bir grubun ya da bir şeyin temsili ya da resmidir. Bu anlamda imajlar hafızamızın ortaya çıkardığı yanılsamalardan ya ...

05 Ağustos 2020 2986
MİLLİYETÇİLİĞİN DEĞİŞEN YÜZÜ

Milliyetçiliğin 200 yılı aşkın bir süredir dünya siyasetinin en etkili gücü olduğu söylenebilir. Fransız İhtilal’ından günümüze kadar dünya siyasetinin şekillenmesinde en ...

27 Temmuz 2020 4593
SİYASAL YOZLAŞMA VE YABANCILAŞMA

Siyasetin krizde olduğuna ilişkin algı yalnızca kamusal meselelere ilgisizliğe ilişkin kaygılardan değil, aynı zamanda ana akım siyasal partiler ile siyasetçilere yönelik ...

21 Temmuz 2020 5156
OTORİTE VE MEŞRUİYET

Devletlerin zorlama ile iktidarı tekeline geçirmelerine rağmen, sadece güç kullanımıyla varlıklarını sürdürebildikleri durumlar nadirdir. Jean Jacques Rousseau’nun da belirttiği gibi, “ ...

15 Temmuz 2020 8892
BİRLİKTE VAROLMAK

Bugün çok açık bir biçimde görülüyor ki, Türkiye yaklaşık yüzelli yıldan beri, batılılaşma hareketlerinin ve buna karşı gösterilen tepkilerin doğurduğu bu ...

10 Temmuz 2020 5784
DUYARSIZ KALINAN GERÇEKLER

Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Stratejik eylemler ve manipülasyonlarla kuşatılıyoruz. Küreselleşme ve milliyetçilik dalgaları, faşizm ruhunu kışkırtıyor. Hem ulusal düzlemde, hem ...

06 Temmuz 2020 5288
İNSALIĞA ' DAVET ' RETORİKTEN REALİTEYE

Demokratik değerlerle bezenmiş bir dünya düzeninin inşası için, ortak ilke ve değerlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda politika oluşturulması fikri, günümüzde hız ...

03 Temmuz 2020 6093
EMPERYALİST-KAPİTALİST VE KRİSTO-JUDAİK BATIYA KARŞI MEYDAN OKUMALAR

Küresel düzen, devletler arasında değişen güç dengelerine olan ilgiye ek olarak, özellikle kimlik ve kültürle ilişkili yeni güçler tarafından şekillendirilmektedir. Hatta ...

30 Haziran 2020 5245
EVRENSEL BİRLİK

Kapitalizmin ortaya çıkardığı bencil ve katı ferdiyetçi yapı, kapitalizmin varoluşundan bugüne tedricen insan ilişkilerini tahrip ederek insana dair erdemleri bir bir ...

26 Haziran 2020 4555
ZITLARIN BİRLİKTELİĞİ

“Sağ” ve “Sol” iki yüzyıldan fazla bir süredir, düşüncenin ve politik eylemlerin evrenini bölen ideoloji ve hareket çelişkisini tanımlamak için kullanılmış, ...

23 Haziran 2020 4948